Offentlege plandokument

Her kan du opne og laste ned Flora kommune sine offentlege plandokument som er relevante for Sentrumsplanen.

Sentrumsplanen 2012:

1  Plankart, juridisk bindande

2  Omsynssonekart, gjeldande planer, juridisk bindande

3  Omsynssonekart, kulturhistoriske bygg,
juridisk bindande

4  Illustrasjonskart, kulturhistoriske bygg og
krigsminner

5  Foresegner og rettningslinjer, juridisk bindande

6  Planbeskriving sentrumsplanen

7  Konsekvensutredning sentrumsplanen : asplan viak

8  ROS-analyse sentrumsplanen : asplan viak

9  Byutvikling stranda : asplan viak

10  Grøn rute og blå promenade : asplan viak

11  Arkitektur og byggningshistorisk kartlegging : nordplan

12  Veg og trafikk : asplan viak

13  Kort veglenke mellom havrenesvegen og markegata : asplan viak

14  Illustrasjon Fugleskjerskaia : asplan viak

15  Illustrasjon Hesteneskaia : asplan viak

16  Barnetråkk

17  Undersøking om flytting til sentrum

18  Forstudie kunnskapsintensive næringer : Sunnfjord 2020

19  Sluttrapport kulturhage : Sunnfjord 2020

20  Sosiokulturell stadanalyse : NIBR

21  Tilstandsanalyse sjøbuer torgkaien : nordplan

22  Tilstandsanalyse Trovikkvartalet : nordplan

23  Universell utforming ferdselsårer

24  Politisk handsaming 2 og 3 gongs handsaming

25  Politisk handsaming 1 gongs handsaming

26  Planprogram

27  Politisk handsaming av planprogram

28  Utbetring av rv.5 Markegata – forprosjekt

29  Utbetring av rv. 5 Markegata – planteikningar

30  Utbetring av rv. 5 Markegata – temateikningar

31 Forenklet analyse lokalisering

32 Kvalitetsprogram Florø Hamnepromenade

33 Kunst i Florø Hamnepromenade

34 Florø Torget

35 Aktivitetspark i Sarsparken